Pisno vprašanje Evropski komisiji

23.5.2022

Več kot 1 800 znanstvenikov in več kot 160 nevladnih organizacij z vsega sveta je 8. februarja 2022 Komisiji poslalo dopis s pozivom, naj prepreči postavitev zidu na poljsko-beloruski meji.

Ta bo namreč vplival na zaščitena in dragocena naravna območja, vključno z območji Natura 2000. Že v fazi postavitve zid škoduje stanju ohranjenosti vrst in habitatov. Škodljivo vpliva na populacije velikih živali, kot so zober, evrazijski ris, los, jelenjad in volkovi. V postopku načrtovanja naložbe tudi ni bila opravljena presoja vplivov na okolje za nobeno od območij Natura 2000, tudi za Beloveško puščo ne, kar pomeni očitno kršitev člena 6(3) Direktive o habitatih.

1. Ali je Komisija prejela odgovor poljskih organov v zvezi s skladnostjo naložbe z okoljsko zakonodajo EU? Če je, kakšen je bil odgovor ter kako in kdaj namerava odgovoriti?

2. Ali namerava Komisija sprejeti ukrepe za ustavitev postavitve zidu, vsaj dokler ne bo opravljena presoja vplivov na okolje, kot to zahteva zakonodaja EU? Če je temu tako, podrobno navedite, kakšni bodo ukrepi in kdaj se bodo izvajali.

Pisni odgovor komisarja Virginijusa Sinkevičiusa v imenu Evropske komisije

4.7.2022

Komisija spremlja izgradnjo ograje na poljsko-beloruski meji kot element širših prizadevanj za varovanje vzhodne poljske meje, kar je glede na trenutne varnostne razmere prednostna naloga, ter z namenom spremljanja uporabe zakonodaje EU, tudi na področju okolja. Komisija je v zvezi s tem poljskim organom 29. aprila 2022 poslala dopis, v katerem jih opozarja na obveznosti iz direktive o habitatih[1], zlasti njenega člena 6(3) in (4), ter jih poziva k pojasnitvi, kako so bile te obveznosti izpolnjene pri tem projektu. Službe Komisije do 8. junija 2022 še niso prejele odgovora na dopis. Ko bo Komisija prejela in preučila odgovor poljskih organov, bo sprejela odločitev o naslednjih korakih.

Kar zadeva ustavitev izgradnje projekta, Komisija ni pristojna za naložitev takega ukrepa državam članicam. Samo Sodišče Evropske unije lahko odredi ustavitev projekta, in sicer s sprejetjem začasne odredbe[2], če je bil proti državi članici sprožen postopek pred Sodiščem zaradi kršitve zakonodaje EU. Pri tem projektu pa trenutno to ne velja, saj ni v teku noben postopek za ugotavljanje kršitev v zvezi z ograjo na poljski meji.

[1] Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L 206, 22.7.1992, str. 7).

[2] Člen 279 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja