• IRENA
    JOVEVA

Okolje in zdravje

Kot nadomestna članica aktivno delujem v Odboru za okolje, javno zdravje in varnost hrane (ENVI). Gre za tematike, ki so v življenju posameznikov najpomembnejše. Doslej sem se pridružila že številnim medskupinam, ki zasledujejo izboljšanje stanja na navedenih področjih, denimo Evropski poslanci proti raku, Medskupina za invalide, Medskupina za podnebne spremembe, biotsko raznovrstnost in trajnostni razvoj… Članstvo in podpora medskupin sta pomembni odskočnici za delovanje v interesu prebivalcev vseh evropskih držav, saj znotraj njih skozi aktivno razpravo iščemo možnosti za izboljšanje obstoječega stanja. Bolj konkretno, v medskupini Evropski poslanci proti raku iščemo možne rešitve za hitrejše napredovanje medicine za izboljšanje pogojev pacientov, možnost uporabe zbranih podatkov za namene raziskav na področju rakovih obolenj in meddržavno izmenjavo zbranih podatkov. V okviru Medskupine za podnebne spremembe, biotsko raznovrstnost in trajnostni razvoj pa sledimo ambiciozno zastavljenim ciljem predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen. Razprava o različnih možnostih zmanjšanja ogljičnega vtisa, varovanje biotskih vrst v vseh delih sveta in iskanje načinov trajnostnega razvoja brez drastičnih vplivov na okolje so visoko na moji prioritetni lestvici. Varovanje okolja ne sme biti izbira, pač pa samoumevnost.