Pisno vprašanje Evropski komisiji

Predstavniki mednarodnih organizacij, držav članic in organizacij civilne družbe opozarjajo, da je pomanjkanje podatkov o kulturnem in ustvarjalnem sektorju ena od glavnih ovir za takojšnjo podporo temu sektorju, ki ga je močno prizadela pandemija covida-19. Pomanjkanje podatkov je bil problem že pred pandemijo, posledice pa postajo vse hujše in se bodo slabšale tudi v prihodnosti, saj so točne, ustrezne, primerljive, nadzorovane in posodobljene informacije, s posebnim poudarkom na vseh različnih sektorjih, ki so povezani s tem sektorjem in uporabljajo skupna uradna merila EU, bistvene, da se a) zagotovi najboljše možno sprejemanje odločitev in oblikovanje politike; b) spodbudijo raziskave in inovacije ter c) oblikuje boljša prihodnost za kulturni in ustvarjalni sektor ter s tem za EU kot celoto.

1. Katere ukrepe namerava sprejeti Komisija za beleženje podatkov o posledicah pandemije za kulturni in ustvarjalni sektor?

2. Ali bodo sprejeti ukrepi za dolgoročni pregled delovanja kulturnega in ustvarjalnega sektorja s pomočjo nadzorovanih in posodobljenih podatkov, ki bodo osredotočeni tudi na posamezne povezane sektorje?

3. Ali bo Komisija začela postopek, da se pri Eurostatu ustanovi namenski oddelek za kulturni in ustvarjalni sektor, ki še ne obstaja?

Odgovor komisarke Marije Gabriel v imenu Evropske komisije

Komisija že več let zbira statistične podatke v zvezi s kulturnimi in ustvarjalnimi sektorji. Delo vodi Eurostat. Ti harmonizirani statistični podatki zajemajo več različnih socialnih in ekonomskih področij: zaposlovanje, podjetništvo, mednarodno trgovino, cene, javnofinančne odhodke in kulturno udejstvovanje.

Podatki so javno dostopni v zbirki Eurobase, v seriji člankov Statistics Explained pa je objavljenih več tematskih člankov o kulturi. Poleg tega je Eurostat leta 2019 objavil publikacijo o kulturni statistiki (Culture statistics) in leta 2018 vodnik po Eurostatovi kulturni statistiki (Guide to Eurostat culture statistics).

Podatki o kulturnih sektorjih so vključeni v različne zbirke podatkov Eurostata, vendar je pokritost področja kulture odvisna od podatkovnih virov. Stanje se bo postopoma izboljšalo.

Trenutno ni dogovorjene statistične opredelitve „kulturnih in ustvarjalnih sektorjev“, ki je potrebna za zbiranje harmoniziranih podatkov. Komisija pričakuje, da bo k takšnemu statističnemu okviru pomembno prispeval pilotni projekt z naslovom Merjenje kulturnih in ustvarjalnih sektorjev (Measuring Cultural and Creative Sectors). Končni rezultati tega pilotnega projekta bodo na voljo do decembra 2022.

Kar zadeva merjenje posledic pandemije COVID-19 v Evropi, so Eurostat in nacionalni statistični uradi držav članic v zvezi s tem začeli številne pobude. Zaposlovanje v kulturi bo ocenjeno na podlagi četrtletnih podatkov ankete EU o delovni sili.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *