Pisno vprašanje Evropski komisiji in Svetu

V odzivu na pandemijo koronavirusa sta predsednika Evropskega sveta in Komisije v sporočilu z dne 15. aprila poudarila evropski pristop pri postopni odpravi omejitev. Ukrepi naj bi temeljili na znanstvenih spoznanjih in bili osredotočeni na javno zdravje, morali bi biti usklajeni med državami članicami in temeljiti na spoštovanju in solidarnosti.

V praksi se ukrepi posameznih držav – na podlagi sistema semaforja – močno razlikujejo, ob tem pa kršijo prepoved diskriminacije na podlagi državljanstva (18. člen PDEU) in prosto gibanje državljanov EU (20. in 21. člen PDEU). Nekatere države članice zaradi načela recipročnosti kot epidemiološko “nevarne” obravnavajo državljane iz držav EU, ki sicer ne izpolnjujejo zdravstvenih kriterijev epidemiološke “nevarnosti” (na primer Danska).

Ista država je za nekatere na rdečem, za druge države pa na oranžnem/zelenem seznamu.

1. Ali je Komisija seznanjena s tovrstnimi ukrepi in je preučila njihovo skladnost z evropsko zakonodajo? Ali namerava ukrepati v primeru kršitev evropskega prava in temeljnih načel ter kako?

2. Ali gre v tovrstnih primerih za kršenje načela prepovedi diskriminacije na podlagi državljanstva in nesorazmerno omejevanje prostega gibanja državljanov EU?

3. Ali je sistem semaforja na način arbitrarne recipročnosti skladen s pravom EU (Pogodbe, Direktiva 2004/38, Listina EU itd.)?

Odgovor komisarja Reyndersa v imenu Evropske komisije

Države članice so za omejitev širjenja virusa sprejele različne ukrepe in nekateri med njimi so vplivali na pravico državljanov Unije do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic, na primer omejitve vstopa ali odreditev karantene za čezmejne potnike.

Omejitve prostega gibanja oseb znotraj Unije, uvedene z namenom omejitve širjenja COVID-19, bi morale temeljiti na posebnih in omejenih razlogih javnega interesa, in sicer na varovanju javnega zdravja. Take omejitve bi bilo treba uvesti ob upoštevanju splošnih načel prava EU, zlasti načel sorazmernosti in nediskriminacije.

Enostranski ukrepi na tem področju lahko povzročijo precejšnje motnje, saj se podjetja in državljani srečujejo s številnimi različnimi in hitro spreminjajočimi se ukrepi. To je še posebej škodljivo glede na to, da je virus že močno prizadel evropsko gospodarstvo.

Zato je Komisija 4. septembra 2020 sprejela predlog priporočila Sveta o usklajenem pristopu k omejevanju prostega gibanja v odziv na pandemijo COVID-19.

Usklajen pristop držav članic je potreben, da se zmanjša učinek omejitev na državljane Unije in gospodarstvo ter povečata preglednost in predvidljivost, obenem pa zagotovi visoka raven varovanja zdravja ljudi.

Priporočilo ni namenjeno olajševanju ali spodbujanju sprejemanja omejitev prostega gibanja, ki so bile uvedene v odziv na pandemijo, temveč zagotavljanju usklajenega pristopa v primeru, da se katera od držav članic odloči za uvedbo takšnih omejitev.

Odgovor Sveta

Zaradi pandemije covida-19 so morale vse države članice sprejeti ukrepe brez primere za omejitev prenosa virusa in varovanje javnega zdravja . Narava teh ukrepov se je med državami članicami razlikovala glede na nacionalne epidemiološke razmere in druge dejavnike.

Države članice so odgovorne za to, da v odziv na resne čezmejne nevarnosti za zdravje sprejmejo ustrezne ukrepe, kot so zahteve glede karantene, podrobnosti testiranja in omejitve potovanj. Kot so izpostavili spoštovani poslanci in poslanke, je treba te ukrepe sprejeti v skladu s pravom Unije. Naloga Komisije kot varuhinje Pogodb je, da spremlja takšne ukrepe in odloča o nadaljnjem ukrepanju.

Ves čas krize so imeli ministri in ministrice, pristojni za različna področja, številne izmenjave mnenj, pogosto v obliki video sej, na katerih so razpravljali o vplivu ukrepov, sprejetih za varovanje javnega zdravja, na štiri svoboščine, zapisane v pravnem redu EU, in poudarili pomen usklajenega pristopa za zagotovitev preglednosti in predvidljivosti za državljane in državljanke ter podjetja.

Obsežne razprave so v Svetu potekale zlasti v okviru enotne ureditve za politično odzivanje na krize (IPCR), in sicer o zdravstvenih ukrepih ter omejitvah na notranjih in zunanjih mejah.

Ponovno je treba omeniti, da je Komisija 4. septembra predstavila predlog priporočila Sveta o usklajenem pristopu k omejevanju prostega gibanja v odziv na pandemijo COVID-19, o katerem trenutno razpravlja Svet. Potem ko je Komisija predlog predstavila 4. septembra, se je Svet 13. oktobra dogovoril, da se na ravni EU usklajujejo ukrepi omejevanja prostega gibanja zaradi pandemije koronavirusa.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *