Pisno vprašanje Evropski komisiji

Program mednarodne primerjave dosežkov učencev pod okriljem OECD (PISA) je vrsta preskusov bralne, matematične in naravoslovne pismenosti, s katerimi se vsaka tri leta spremlja uspešnost 15-letnikov. Na podlagi rezultatov raziskave PISA se meri uspešnost izobraževalnega sistema države.

V EU so rezultati raziskave PISA še posebej pomembni, saj se uporabijo v strateškem okviru za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju (v nadaljnjem besedilu: ET 2020). Načeloma se lahko za opravljanje testa PISA izbere vsak 15-letnik, vendar lahko države v skladu z določenimi merili izključijo do 5 % zadevne populacije. Zato je odstotek invalidnih učencev še vedno izjemno nizek. To je v nasprotju s členom 24 Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov, ki določa zagotavljanje vključujočega izobraževalnega sistema na vseh ravneh.

1. Ali je Komisija upoštevala premajhno zastopanost invalidnih študentov v raziskavi PISA, zaradi česar so se pri določanju meril uspešnosti iz ET 2020 uporabile zavajajoče informacije o dejanskem stanju izobraževalnega sistema vsake države, in ali namerava to upoštevati pri ocenjevanju, ali so bila merila uspešnosti izpolnjena?

2. Ali si namerava Komisija v sodelovanju z OECD prizadevati, da bodo testi PISA bolj vključujoči in bodo primerno orodje za merjenje napredka pri izvajanju Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov na ravni EU?

Odgovor Marije Gabrielv imenu Evropske komisije

Komisija Program mednarodne primerjave dosežkov učencev (PISA) Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) uporablja kot enega od več virov za proučevanje prednosti in slabosti izobraževalnih sistemov držav članic EU ter določanje meril uspešnosti. Raziskava PISA na splošno velja za zanesljiv vir primerljivih podatkov o učnih dosežkih v številnih državah po svetu. Vendar je treba rezultate mednarodnih ocen izobraževalnih sistemov, kot je PISA, vedno razlagati previdno, saj njihove meritve ne obsegajo vsega. Ena od pomanjkljivosti raziskave PISA je dejansko ta, da so nekateri učenci izključeni iz testov zaradi različnih razlogov, na primer invalidnosti. Zato se lahko izključitev učencev iz testov PISA med državami nekoliko razlikuje, vendar ne vpliva bistveno na splošne rezultate.

Tako OECD kot tudi Komisija menita, da je vključitev vseh učencev v izobraževalni sistem zelo pomembna. Zato je cilj dolgoročne strategije za raziskavo PISA bolj vključujoče ocenjevanje, in sicer s povečanim dostopom do testov PISA za invalidne učence in učence z drugimi posebnimi učnimi potrebami. To bo v prihodnosti zagotovilo podatke o večji skupini učencev in s tem še točnejše informacije o uspešnosti izobraževalnih sistemov držav članic EU.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.